کارتن

در فرایند بسته بندی و حفاظت از محصول ساخته شده ، آن پوششی که می تواند ازهر گونه جنسی ، به عنوان محافظ و حمایت کننده نهایی ، درمسیر نگهداری و انتقال ، به نحو مطلوب مراقبت نماید، کارتن می باشد . از این جهت ، جنس کارتن ،استقامت و مناسب بودن ابعاد آن جهت حمل و نقل و حتی شکل ظاهری آن ، در قسمت بسته بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
کارتن ها تشکیل می شوند از ورقهای کاغذی با اندازه و گراماژهای مختلف ، که پس از انجام مراحل گوناگون از قبیل چسب زنی ، طراحی وبرش به شکل و اندازه مورد نظر در می آیند.

ورق سه لایه:
این ورقها تشکیل می شوند از دو کاغذ صاف و صیقلی ، با وزن و کیفیت مورد نظردر طرفین ویک کاغذ چین خورده در وسط که در اصطلاح فنی « فلوت » نامیده می شود. این سه کاغذ توسط چسبهای مخصوص با یکدیگر منسجم شده که وزن و کیفیت آنها در ایستایی و استقامت کارتن نقش بسزایی دارد. ورقهای سه لایه در بسته بندی اجناسی که وزن کمتر ازدوازده کیلو گرم دارند استفاده می شود وبسیارمناسب می باشد.

ورق پنج لایه:
از سه ورقه کاغذی صاف و صیقلی، با وزن و کیفیت مورد نظر در طرفین و دو کاغذ چین خورده در لابه لا ی آنها(فلوت) که توسط چسبهای مخصوص بایکدیگر منسجم شده و وزن و کیفیت آنها در ایستایی و مقاومت کارتن نقش بسزایی دارد. ورقهای پنج لایه در بسته بندی اجناسی که وزن آنها بیش از دوازده کیلوگرم می باشد مناسب است.

فلوت:
کاغذی است که توسط دستگاه مخصوص، به آن چین داده می شود وفشردگی آن به تناسب وزن ، اندازه و طرح مورد نظر به گروه های گوناگون دسته بندی می شوند.

ورق:
تشکیل می شود از لایه های کاغذی با کیفیت ،وزن و رنگ متفاوت که پس از انجام مراحلی در تولید بصورت یک ورق چند لایه و منسجم درمی آید و در کارتن سازی قابل استفاده است .تفاوت کیفیت این کاغذها به مواداولیه آنها بستگی دارد.

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی