متیل کلروایزوتیازولین و متیل ایزو تیازولین

مایع شفاف بی رنگ و بی بو و شامل دو نوع ایزوتیازولین محصول فرعی روند ساخت این ماده می باشد.

ویژگی ها

  • به عنوان نگهدارنده به فرآورده افزوده شده تا میکروارگانیسم ها را از بین برده و یا از رشد و تکثیر آن ها جلوگیری نماید.
  • دارای طیف اثر وسیع بر روی باکتری ها و قارچ ها است.

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی