تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات

مایع زرد کمرنگی است و جزء مواد سطحی آنیونی می باشد. با توجه به این نظریه که تغییر دادن یون مخالف مواد فعال کننده سطحی آنیونی می تواند موجب تفاوت چشمگیر در میزان ملایمت آن نسبت به بدن شود، با جایگرینی یون سدیم با تری اتانول آمین می توان ملایمت سدیم لوریل اتر سولفات را افزایش داد.

ویژگی ها:

  • دارای خصوصیات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد با این تفاوت که اثر آن روی پوست و مو ملایم تر است.

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی