آزمایشگاه میکروبی

این آزمایشگاه جهت کنترل محصول در حین تولید یا بسته بندی،از نظر آلودگی های میکروبی فعالیت می کند.

لیست آزمایشات و فعالیت های بخش میکروبی به شرح ذیل می باشند:

 1. آزمون های محدودیت میکروبی: برای مواد اولیه و محصول
 2. ساخت وتهیه محیط های کشت مربوط به آزمون های مختلف
 3. ساخت وتهیه محلولهای بافر، محلولهای رنگ آمیزی و ...
 4. استریلیزاسیون با اتوکلاو – برای استریل کردن محیط های کشت، وسایل مورد مصرف بسته بندی شده، استریل کردن ضایعات میکروبی بعد از آزمایشات
 5. کنترل PH محیط های کشت و آب مقطر مصرفی
 6. مستند سازی و کد گذاری فعالیتهای انجام شده
 7. کنترل کیفی آب مقطر مصرفی ، آب مورد مصرف کارکنان
 8. کنترل کیفی فضای کار، فضای سالن تولید، دستگاههای سالن تولید

 

وسایلی که در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر می باشند:

 • انکوباتور یا گرمخانه: این وسیله جهت نگهداری میکروارگانیسم های مزوفیل در دمای ثابت برای رشد آنها استفاده می شود.

انکوباتور یا گرمخانه

 • انکوباتور یخچالدار: این دستگاه جهت نگهداری کپک ها و مخمرها در دمای مناسب برای رشد آنها استفاده می شود.

انکوباتور

 • اتوکلاو:دستگاهی که با حرارت مرطوب (بخار آب)جهت استریل کردن محیط های کشت و وسایلی که به آب حساس نیستند بکار می رود.

اتوکلاو

 • فورپاستور یا OVEN:دستگاهی که با استفاده از حرارت خشک 180 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت ظروف شیشه ای را (استریل) یا ضد عفونی می نماید.

فورپاستور یا OVEN

 • هود بیولوژیکی: وسیله ای که جهت کشت میکروارگانیسم ها از آن استفاده می شود .این دستگاه جریان هود را از طرف بالا وارد و پس از عبور از فیلترهای تعبیه شده در آن از جهت دیگر خارج می نماید.

هود بیولوژیکی

 • یخچال: جهت نگهداری محیط های کشت، سویه های میکروبی و مواد مناسب استفاده می شود.

یخچال

 • میکروسکوپ دو چشمی: برای مشاهده میکروارگانیسم ها پس از رنگ آمیزی آنها با رنگ های مناسب استفاده می شود.

میکروسکوپ دو چشمی