آزمایشگاه شیمی

در این آزمایشگاه، کیفیت مواد اولیه ورودی به شرکت و نیز ساخت مایعات کنترل می شود. و پارامترهای زیر بسته به نوع محصول مورد بررسی قرار می گیرد:
 • ویسکوزیته: ویسکوزیته که همان مقاومت مایع در مقابل جاری شدن است با استفاده از دستگاه ویسکوزیمترمورد سنجش قرار می گیرد.

ویسکومتر

 • PH: یکی از مهمترین پارامترهایی که اسیدی یا باز بودن محصول را نشان می دهد و برای هر محصول اندازه گیری می شود PH آن است در این موارد از دستگاه PH متر استفاده می شود.

متر ph

 • سانتریفیوژ: یکی از آزمایشات مهم جهت بررسی پایداری محصول ساخته شده انجام تست سانتریفیوژ می باشد که نباید ته لوله آزمایش هیچ رسوبی از محصول تشکیل شود.

سانتریفیوژ

 • GC: این دستگاه کروماتوگرافی گازی می باشد که با آن میزان دی اکسان موجود در مواد اولیه و نیز آنالیز اسانس ها انجام می گیرد.

GC دستگاه

 • HPLC: این دستگاه کروماتوگرافی با حد تشخیص بالا می باشد که با آن مواد نگهدارنده اندازه گیری می شود.

HPLC

 • دانسیتومتر: با این دستگاه دانسیته محصولات و مواد اولیه اندازه گیری می شود .

دانسیتومتر

 • رفرکتومتر: این دستگاه بر اساس ضریب شکست کار می کند و با آن اسانس ها و روغن ها اندازه گیری می شوند.

رفرکتومتر

 • پتانسیومتر: این دستگاه بر اساس اختلاف ولتاژ کار می کند که برای تعیین میزان خلوص موادهای معرفی شده با متدهای متفاوت کار می کند و با آن می توانیم اکتیوآنیونی و آمفوتری را اندازه گیری کنیم.

پتانسیومترمتانسیومتر

 • رنگ سنچ: این دستگاه اسپکتروکالرومتری می باشد که با آن میزان رنگ موجود در شامپوها و مواد اولیه اندازه گیری می شود.

رنگ سنج

 • دستگاه اسپکتروفوتومتر: این دستگاه بر اساس جذب کار می کند که با آن می توان فرمالین موجود در مواد اولیه و محصول را اندازه گیری کرد.

اسپكتوفتومتر

 • آون: از این دستگاه برای اندازه گیری باقیمانده خشک و استخراج الکلی در دمای c105 استفاده می شود.

آون

 • انکوباتور: از این دستگاه برای پایداری مواد اولیه و محصولات استفاده می شود.

انکوباتور

 

فعالیت های آزمایشگاه

 1. کنترل شیمیایی مواد اولیه در بدو خرید در قالب نمونه – انجام آزمایشات لازمه- تایید نهایی و سپس خرید واحد بازرگانی
 2. نمونه برداری از محموله ی ارسالی طبق استاندارد – انجام تست های مربوط و اعلام نتیجه رد یا قبول
 3. نمونه برداری در مراحل ساخت از محصول ساخته شده و آنالیز مربوطه و رد یا قبول با اصلاحی

به علت اهمیت رعایت استاندارد و حفظ کیفیت در محصولات آرایشی و بهداشتی، کلیه مواد اولیه و همچنین محصولات شرکت شامپو سدر صحت باید برگ تایید آزمایشگاههای کنترل کیفیت را دریافت کنند.