واحدهای زيرمجموعه واحد منابع انسانی

به کارگيری صحيح، بهسازی نيروهای جديد و موجود، حفظ و نگهداری نيروها و کاربرد موثر نيروها

  • امور پرسنلی
  • خدمات رفاهی
  • گزینش و برنامه ریزی منابع انسانی
  • آموزش

مأموريت واحدامورپرسنلی

انجام کليه امور پرسنلی و صدور احکام و امور اجرايی، پشتیبانی از امور پرسنلی


مأموريت واحد خدمات رفاهی

انجام امور مربوط به بیمه وخدمات رفاهی کارکنان


مأموريت واحد گزینش

جذب و به کارگيری نيروهای مجرب و کارآزموده، برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی ، ارزیابی از عملکرد کارکنان


مأموريت واحد آموزش

کمک به جذب و اجرای آموزش های بدو استخدام، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت تخصصی و عمومی به صورت درون سازمانی وبرون سازمانی وارزیابی آموزش های انجام شده