ماموريت تعريف شده بخش بازرگانی

  • تهيه و تامين مواد اوليه و ملزومات توليد و بسته بندی مورد نياز کارخانه و همچنين ملزومات مورد نياز دفتر مرکزی از بازار های داخلی.
  • تهيه و تأمين به موقع مواد اوليه مورد نياز کارخانه با کيفيت مناسب و با حداقل قيمت از بازارهاي خارج از کشور

واحدهای زيرمجموعه بخش بازرگانی

  • واحد خرید
  • واحد فروش
  • واحد تبلیغات
  • امور گمرکی

مأموريت واحد خرید

تهيه وتامين مواد اوليه ، لوازم بسته بندی وماشین الات مورد نياز کارخانه از بازارهاي داخلي وخارجی باکیفیت مناسب


مأموريت واحد فروش

تحقیقات وبازاریابی ، ارسال نظرات مشتریان به بخش R&D ، جذب مشتری ، مدیریت جهت فروش کالا، ارزیابی وبرنامه ریزی فروش ، کنترل فروش ، پیش بینی فروش وغیره ....


مأموريت واحد تبلیغات

برگزاری کمپین های تبلیغاتی ، ارتباط با شرکتهای تبلیغاتی جهت ساخت تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات محیطی


مأموريت امور گمرکی

گشايش اعتبارات اسنادی، اخذ اسناد و ترخيص کالاهاي وارداتی و صادراتی انجام امور بيمه و بازرسی و غیره .....