نظرسنجی مصرف کنندگان

نظرسنجی

عالی      خوب      متوسط      ضعیف     

عالی      خوب      متوسط      ضعیف     

عالی      خوب      متوسط      ضعیف     

عالی      خوب      متوسط      ضعیف     

عالی      خوب      متوسط      ضعیف