معاونت غذا و دارو
http://www.fdo.ir
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران
http://www.fdo.tums.ac.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
http://www.behdasht.gov.ir
انجمن صنايع شوينده ، بهداشتي و آرايشي ايران
http://www.dhci.org
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
http://www.tums.ac.ir
دسترسی رایگان به مجلات پزشکی
http://www.freemedicaljournals.com
پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیان
http://www.salamatiran.com
شبکه متخصصین بهداشت
http://www.healthpronet.org
کتابخانه الکترونیکی ملی بهداشتی
http://www.nelh.nhs.uk
ایران سلامت
http://www.iransalamat.com
سازمان بهداشت جهانی
http://www.who.int/en
اداره سلامت دهان دندان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
http://www.iranora/health.com
بانک توسعه صادرات ایران
http://www.edbi.ir
توسعه تجارت خارجی استان تهران
http://www.tehranexpro.ir
جوايز صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران
http://www.yaranesh.tpo.ir
ثبت سفارشات واردات
http://www.sabtaresh.tpo.ir
وزارت بازرگاني
http://www.moc.gov.ir
گمرك جمهوري اسلامي ايران
http://www.irica.gov.ir
نرخ تبديل ارز
http://www.xe.com/ucc
مؤسسه خیریه نیکان
http://www.nikancharity.org